Home

INFORMATIE VOOR CLIňNTEN


Alle overeenkomsten van opdracht met Hendrickx Freeman Advocatuur worden gesloten tussen de cliŽnt en mr. R.R. Freeman, advocaat te Valkenswaard. Hendrickx Freeman Advocatuur is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nr. 17272418. Het BTW nummer van Hendrickx Freeman Advocatuur is 91.13.691.B.01

Hendrickx Freeman Advocatuur werkt regelmatig samen met derden, zoals accountants, notarissen, fiscaal adviseurs, andere advocaten, etc... Het kantoor is echter volledig onafhankelijk en maakt geen deel uit van enig samenwerkingsverband.

Bij afwezigheid wegens vakantie, ziekte, etc. wordt de praktijk in beginsel waargenomen door Advocatenkantoor De Vocht te Bergeijk.

Hendrickx Freeman Advocatuur is adequaat verzekerd tegen de risicoís van aansprakelijkheid, op basis van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die een bij de praktijk van het kantoor passende dekking biedt. Deze verzekering is afgesloten bij Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V., postbus 93.604, 2509 AV Den Haag.

Algemene voorwaarden van Hendrickx Freeman Advocatuur

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, aanvullende, gewijzigde of vervolgopdracht, gegeven aan Hendrickx Freeman Advocatuur
en op iedere rechtsbetrekking tussen Hendrickx Freeman Advocatuur en de desbetreffende cliŽnt. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2
Uitsluitend Hendrickx Freeman Advocatuur geldt jegens de cliŽnt als opdrachtnemer. Dit is ook van toepassing indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling
van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Hierbij wordt de toepasselijkheid uitgesloten van de artikelen 7: 404 BW
(waarin een regeling is vervat met betrekking tot het hiervoor bepaalde), 7: 407 lid 2 BW (volgens welk artikel een hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ingeval
aan twee of mťťr personen een opdracht wordt gegeven) en 7: 409 BW (welk artikel een regeling bevat voor het geval van overlijden).

Artikel 3
Deze voorwaarden zijn mede van toepassing ten behoeve van personen die bij Hendrickx Freeman Advocatuur werkzaam zijn, derden die door Hendrickx Freeman Advocatuur
worden ingeschakeld en derden voor wier handelen of nalaten Hendrickx Freeman Advocatuur aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 4
De verstrekte opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliŽnt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en aan de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
De cliŽnt vrijwaart Hendrickx Freeman Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, verband houdend met of voortvloeiend uit de opdracht en/of de uitgevoerde werkzaamheden.
Deze vrijwaring betreft mede de kosten van Hendrickx Freeman Advocatuur in verband met het voeren van verweer tegen vorderingen van derden.

Artikel 5
Ingeval de uitvoering van een opdracht leidt tot een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid van Hendrickx Freeman Advocatuur leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt
zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Hendrickx Freeman Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald,
vermeerderd met het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Hendrickx Freeman Advocatuur komt.
Indien uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen bedrag wordt uitgekeerd voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid, is iedere aansprakelijkheid
van Hendrickx Freeman Advocatuur beperkt tot een bedrag van Ä 15.000,00 of, indien het honorarium dat door Hendrickx Freeman Advocatuur in de aan de tot de aansprakelijkheid
leidende gebeurtenis voorafgaande periode van twaalf maanden hoger is, tot het bedrag van dat honorarium, met een maximum van Ä 50.000,00.

Artikel 6
Hendrickx Freeman Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij heeft ingeschakeld bij de uitvoering van de opdracht. Dit behoudens opzet
of grove schuld van Hendrickx Freeman Advocatuur. Indien bij de opdracht ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid willen beperken houdt de door de cliŽnt gegeven
opdracht de bevoegdheid van Hendrickx Freeman Advocatuur in om een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7
Een aanspraak van de cliŽnt op schadevergoeding vervalt in elk geval door verloop van een jaar na de dag dat de cliŽnt bekend wordt met de schade die direct of indirect voortvloeit
uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Hendrickx Freeman Advocatuur mogelijk aansprakelijk is.

Artikel 8
Hendrickx Freeman Advocatuur heeft het recht haar uurtarief en de door haar gehanteerde vaste vergoedingen te wijzigen. Verder is zij gerechtigd, een voorschot te verlangen
op het honorarium en de te maken kosten.

Artikel 9
Declaraties van Hendrickx Freeman Advocatuur dienen zonder opschorting of verrekening te worden voldaan binnen veertien dagen na de factuurdatum. Ingeval van overschrijding van deze
termijn is de cliŽnt in verzuim en is de cliŽnt de wettelijke rente verschuldigd van artikel 6: 119a BW. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Hendrickx Freeman Advocatuur
moet maken in verband met de incasso van haar vorderingen, komen voor rekening van de cliŽnt. Op eerste verzoek zal de cliŽnt een voor Hendrickx Freeman Advocatuur aanvaardbare zekerheid
verstrekken voor de nakoming van de op de cliŽnt rustende verplichtingen. Hendrickx Freeman Advocatuur en haar stichting derdengelden zijn, behoudens per omgaande gemaakt
schriftelijk bezwaar van de cliŽnt, gerechtigd om gelden, ontvangen van of voor de cliŽnt, te verrekenen met of te doen gebruiken ter betaling van bedragen die de cliŽnt aan
Hendrickx Freeman Advocatuur verschuldigd is.

Artikel 10
Na afronding van een zaak wordt het desbetreffende dossier gedurende vijf jaren bewaard. Na afloop van deze termijn wordt het dossier vernietigd.

Artikel 11
Hendrickx Freeman Advocatuur heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard tenzij de cliŽnt binnen veertien dagen nadat de
gewijzigde voorwaarden aan hem zijn toegezonden danwel kenbaar zijn geworden, bezwaar maakt tegen de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 12
De rechtsverhouding tussen Hendrickx Freeman Advocatuur en de cliŽnt wordt beheerst door het Nederlands recht. Ingeval een cliŽnt een klacht heeft of wanneer een geschil tussen de cliŽnt en
Hendrickx Freeman Advocatuur ontstaat, kan de cliŽnt zich wenden tot mr. R.R. Freeman. Indien dit niet tot een voor de cliŽnt aanvaardbare oplossing leidt, kan de cliŽnt zich wenden tot de
externe klachtenfunctionaris. Van toepassing is de kantoorklachtenregeling van Hendrickx Freeman Advocatuur. Geschillen (waaronder begrepen klachten als bedoeld in artikel 1 van de
kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost) zullen worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Oost Brabant. Hendrickx Freeman Advocatuur is
echter gerechtigd om een geschil aanhangig te maken bij een andere rechter die zonder hetgeen hier is bepaald bevoegd zou zijn.


Kantoorklachtenregeling van Hendrickx Freeman Advocatuur

Artikel 1
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliŽnt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en/of de
uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- Klager: de cliŽnt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Hendrickx Freeman Advocatuur en de cliŽnt.
2. Iedere advocaat van Hendrickx Freeman Advocatuur draagt zorg voor klachtenafhandeling conform deze kantoorklachtenregeling.

Artikel 3
1. Indien een cliŽnt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. R.R. Freeman. Indien dit niet leidt tot een voor de cliŽnt aanvaardbare oplossing,
kan de cliŽnt zich wenden tot de externe klachtenfunctionaris mr. A.Th.J.M. de Vocht, advocaat te Bergeijk.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid
een toelichting te geven op de klacht. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliŽnt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
3. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze
termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
4. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht. Dit al dan niet vergezeld
van aanbevelingen.
5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, ondertekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 4
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen met betrekking tot de klacht en de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 5
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en over een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht en hij houdt het klachtdossier bij.
4. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met vermelding van het onderwerp ervan. Een klacht kan betrekking hebben op meerdere onderwerpen.

Artikel 6
Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de Rechtbank die bevoegd


 Printversie


Informatie voor cliŽnten; Algemene Voorwaarden; Klachtenregeling
Copyright © 2015 Hendrickx Freeman advocatuur. Alle rechten voorbehouden.
| Sitemap |